Stanisław Stankiewicz- poszukiwania genealogiczne

  Władcy_Litwy_przed_Gedyminem

Powrót do strony Wszystko o Stankiewiczach

Aktualności

Indeks nazwisk 

Stankiewicz-inf. ogólne

Genealogia nazwiska Stankiewicz

Twórczość Stankiewiczów

Herb Mogiła

Stankiewicz z Kętrzyna

Stankiewicz z Mazowsza

Krzysztof Stankiewicz

 

 Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia 2006 roku, zadzwonił do mnie pan Stanisław Stankiewicz i zaoferował mi przekazanie materiałów dotyczących poszukiwania Stankiewiczów. Swoje poszukiwania, które prowadził przez wiele lat w Bibliotece Jagiellońskiej, w archiwum na Wawelu, jak również w archiwum Urzędu Parafialnego w Dynowie dotyczyły zarówno przywódców Litwy przed Gedyminem, jak i pochodzących od Gedymina (Jagiellonowie) oraz dotyczyły nazwiska Stankiewicz tak na Litwie, jak i w Dynowie do 1829 roku.

Nie chciałabym zmieniać treści przekazanych mi materiałów. Oto treść:

Pan Stanisław Stankiewicz sporządził zestawienie Stankiewiczów urodzonych w Dynowie od 1820 do 1925 roku (razem ca 400 osób) oraz tych, którzy wyjechali do USA w okresie 1905- 1913 (10 osób).

Brak Ksiąg Urodzeń sprzed 1775 r., jakie zabrali Sowieci z archiwum Diecezji w Przemyślu w 1940 r uniemożliwia dokładne ustalenie imion przodków Stankiewiczów i dot. ich przybycia po Potopie Szwedzkim w 1655 r do województwa ruskiego, w tym i do Dynowa.

Pewne książki i dokumenty zawierające wzmiankę o Stankiewiczu zostały wywiezione z księgarni ze Lwowa nawet do Izraela o czym mowa niżej.

Autorzy opracowania pt. "Studium z Dziejów Miasta Dynowa" wydanego drukiem w 1995 r korzystali m. in. z ksiąg miasta Dynowa od 1691 do 1797 r znajdujących się we Lwowie w Centralnym Archiwum Historycznym.

 Kilka lat później jeden ze współautorów w/ wymienionego opracowania przywiózł ze Lwowa do Urzędu Miasta Dynowa mikrofilm z Księgi Rady miasta Dynowa tylko za okres od 1727 r do 1797 r. Natomiast Księgi Rady miasta Dynowa za okres od 1691 r do 1726 r. archiwiści Centralnego Archiwum Historycznego we Lwowie nie mogli odszukać.

Z dostępnych materiałów wynika, że miastem Dynowa i dobrami koło Dynowa po Potopie Szwedzkim rządzili Krasiccy, a szczególnie Jerzy Krasicki Stolnik Przemyski, który umierając w 1686 roku zapisał dobra koło Dynowa swojej żonie Ks. Teofili Czartoryskiej, która następnie wyszła za Ks. Grzegorza A. Ogińskiego Wielkiego Hetmana Litewskiego.

Ks. Grzegorz A. Ogiński wydał w 1691 roku zarządzenie porządkowe i przywileje dla miasta Dynowa i rządził miastem i dobrami koło Dynowa aż do śmierci w 1709 roku. Kopie w/w zarządzeń i przywilejów w języku polskim znajdowały się w księdze, z której zrobiono mikrofilm dla Dynowa, a pisane po łacinie w archiwum na Wawelu.

Krasiccy i Ogińscy byli inicjatorami odbudowy i zaludnienia terenów zniszczonych i wyludnionych przez wojska węgierskie Jerzego Rakoczego w 1657 roku.

Wydaje mi się, że w kronikach miasta Przemyśla lub innych miast dawnego województwa ruskiego mogą być jakieś informacje dotyczące imion i nazwisk przesiedleńców z Litwy, w tym i o Stankiewiczów.


Władcy Litwy przed Gedyminem.

Na podstawie "Historii Litwy" prof. Jerzego Ochmańskiego. Wydanie - Ossolineum z lat 1982 i 1990.

1. Na przełomie XII i XIII wieku Litwa wkroczyła w okres tworzenia państwa w drodze łączenia poszczególnych plemion w jeden związek plemienny. Związkowi plemiennemu przewodziła nieliczna grupa starszych kunigasów (książąt) plemiennych. Spośród tych rodów na przełomie XII i XIII wieku wybili się Ryngołdowicze.

Przodek ich zmarły przed 1219 rokiem zwany Ryngołdem miał synów:

- starszego Dowsprunka (który ma być podobno przodkiem Piłsudskich, o czym mowa ma 1 stronie książki Woyszwiłły pt. "Józef Piłsudski - Życie, Idee i Czyny" z 1937 roku

- młodszego Mendoga

2. Po śmierci Dowsprunka przywództwo nad Związkiem Plemiennym objął Mendog, który żył od 1200- 1263. Mendog zjednoczył ziemie Litwy i koronowany w 1253 r. za zgodą papieża Innocentego IV był I i jedynym królem Litwy. Mendog został zamordowany przez Ks. Dowmunta z Nalszczan w 1963 roku.

3. Po śmierci Mendoga władzę na Litwie zagarnął Ks. Treniota, który rządził przez rok i w 1264 roku zginął z rąk ludzi Mendoga, którzy pomścili na nim śmierć Mendoga. Ks. Treniota był jednym z uczestników spisku przeciw Mendogowi.

4. Syn Mendoga Ks. Wojsiek ur. w 1230 r pozyskawszy pomoc ruską objął w 1265 roku władzę na Litwie i wypędził zabójcę swego ojca Ks. Dowmunta, który uciekł aż do Pskowa. Ks. Wojsiek rządził Litwą przez 3 lata, tj. do 1267 roku, gdy na zjeździe ugodowym został z nienacka napadnięty i zabity przez Ks. Lwa Halickiego.

5. Po śmierci Ks. Wojsieka usiłował rządzić Litwą zięć Mendoga Ks. Chełmski Szwarno Daniłowicz, lecz w 1268 r. wystąpili przeciw niemu Kunigasi (Książęta) Litewscy z Ks. Trojdenem na czele.

6. Ks. Szwarno został wypędzony i w latach 1269/70 Trojden utwierdził się na tronie litewskim rządząc Litwą przez następne 12 lat.

7. Po zgonie Trojdena od przełomu lat 1281 /82 Litwą rządził nieznany bliżej Dowmunt, który zginął w czasie wyprawy na Ruś w 1285 r. Następnie Litwą rządzili Budikid i Budiwid. Budiwid zwany Pukuwerem rządził Litwą w latach 1292-1294.

8. W latach 1295-1315 Litwą rządził syn Budiwida-Pukuwera-Ks. Witenes.

9. Następcą Ks. Witenesa był jego brat Ks. Gedymin (Gedyminas) ur. 1275 r., który rzadził Litwą od 1316 r. do 1341 r. Ks. Gedymin był dziadkiem Wielkiego Księcia Litwy Witolda oraz Króla Polski Władysława Jagiełły.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   gg: 1683372    tel.kom.0 604655705

Strona utworzona: 2007-01-07

Aktualizacja strony: 07-01-07